Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

3298 5695 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamadadream madadream
8291 318f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja
Reposted fromkarr4mba karr4mba viadziza dziza
4974 96a8
Reposted fromfrotka frotka viadziza dziza
8239 a13e 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadestructives destructives
3134 51fe 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapequena pequena
2383 6d74 390
Reposted fromannnabellle annnabellle vianienasycenie nienasycenie
4185 b75f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianienasycenie nienasycenie

oberiun: cafe fleury, berlin

Reposted frommr-absentia mr-absentia viafoodforsoul foodforsoul
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx vialilyofthevalley lilyofthevalley
Pani go kocha! Gdyby go pani nie kochała, nie uciekałaby pani przed nim! Gdyby to był tylko przyjaciel z dzieciństwa, uścisnęłaby pani mu rękę tak jak wszystkim innym... Gdyby go pani nie kochała, nie wyrzuciłaby go pani za drzwi!
— Gaston Leroux: "Upiór Opery"
Reposted frompensieve pensieve vialilyofthevalley lilyofthevalley

April 23 2015

Niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
— B.Hellinger
Reposted froma-s a-s viaallyouneedissoup allyouneedissoup
1885 278b 390
0774 c2a2
Reposted fromkrolik krolik viaalkor alkor

April 22 2015

6939 c5b8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawhoever whoever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.