Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2014

7999 c85d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
4264 65a8 390
Reposted fromlaters laters viasohappy sohappy
Dresy to oznaka kapitulacji. Straciłaś kontrolę nad życiem, więc kupiłaś dresy.
— Karl Lagerfeld
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viasohappy sohappy
3919 d4bf 390
Reposted fromscorpix scorpix viasohappy sohappy
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromflesz flesz vianosceteipsum nosceteipsum
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasohappy sohappy
0490 3120 390
Reposted fromoutline outline viaEdgi Edgi
3163 31c2 390
Reposted fromscorpix scorpix viawariactwo wariactwo

December 08 2014

5007 8aaa 390
8763 b189 390
Reposted fromkosmata kosmata viapoem-orgy poem-orgy
Prawdziwi mężczyźni kochają bardziej. Tylko, że my - kobiety - wciąż, jak na złość, zakochujemy się w chłopcach."
Reposted fromtupfen tupfen viapoem-orgy poem-orgy
3600 4924 390

daniellerose-:

me everyday

6429 c8dc 390
6571 693e 390
Reposted fromnanosecond nanosecond viapoem-orgy poem-orgy

December 04 2014

8966 c3b6 390
5731 3b38 390
Reposted fromerial erial vialivelovelaugh livelovelaugh
Zabierz moje myśli 
I zabierz mój ból. 
Wylecz mnie. 

Zabierz moją przeszłość 
I zabierz moje grzechy. 
Wylecz mnie. 
— Tom Oddel- Heal
Reposted frompizdryk pizdryk viarefuge refuge
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialentilka lentilka
4046 9db0 390
Reposted fromrol rol vialentilka lentilka
Nosisz w sobie smutek, czujesz tęsknotę – ona w tobie mieszka od zawsze, od tak dawna, że nawet już nie pamiętasz, za czym tak tęsknisz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromday11shadow day11shadow vialentilka lentilka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.