Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2014

2285 098b 390
2891 ceb1 390
Myślisz, że miłość jest wtedy, gdy dostajesz bukiet róż i możesz je wąchać? Nie, miłość jest wtedy, gdy ktoś opowiada ci przez cały dzień o oponach zimowych, a ty słuchasz...
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaEvowe Evowe
7323 ce4d 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9104 1bc8 390
Reposted fromkotowate kotowate viaEvowe Evowe
4946 c60c 390
Reposted fromfelicka felicka viaEvowe Evowe
5012 2b30 390
9570 c5c3 390
Reposted fromhappily happily viaxvou xvou
4534 152c 390
Reposted fromcarlos999 carlos999 viarefuge refuge
8897 bbd2 390
I'm getting better
Reposted fromgoaskalice goaskalice viairmelin irmelin
8784 97ef 390
Reposted fromluthinee luthinee vialentilka lentilka
0812 8a3f 390
nowy początek, stare przyzwyczajenia.
— doubleespresso
Reposted fromjustshineon justshineon viaxvou xvou
5541 ccdf 390
Reposted frombadbehavior badbehavior viaziomalon ziomalon
1041 15bb 390
8793 968c 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialili1234 lili1234
Tylko żyjąc absurdalnie można wyłamać się z tego bezgranicznego absurdu (...)
— Julio Cortázar
Reposted fromrefuge refuge vialentilka lentilka
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.