Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

3517 9596 390
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viatiktak tiktak
Jesteś rzeczą, która sprawia , że od razu się naprawiam
— Maria Peszek
Reposted fromimpressionante impressionante viatiktak tiktak
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove viasraniewbanie sraniewbanie
6255 acf3 390

March 26 2015

Reposted frombluuu bluuu viaRudeGirl RudeGirl
9182 b012 390
Reposted fromcorina-corina corina-corina viaspadochron spadochron

March 19 2015

8540 9973 390
3372 580e 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaalkor alkor
0741 66f7 390
Reposted frombeliveinmiracles beliveinmiracles viagriber griber

March 05 2015

Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— Coca Cola, reklama.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Reposted fromIriss Iriss viaonesmallcherry onesmallcherry
– Chodźmy do domu. – Do domu? A gdzie jest nasz dom? – Chwilowo tam, gdzie możemy być sami. Ale mój dom jest wszędzie tam, gdzie ty jesteś.
— Jasinda Wilder, To ty mnie ocalisz
Reposted frommefir mefir viaalkor alkor
7697 3cdd 390
9675 55a0 390
Reposted frompomsa pomsa viaalkor alkor
0996 4aea 390
Reposted fromscorpix scorpix viaalkor alkor

March 02 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.