Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

1585 108a 390
9284 ee2d 390
Reposted fromfitspro fitspro viamoai moai
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viakomplikacja komplikacja
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viaboroboro boroboro
7031 3946 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromhormeza hormeza viaboroboro boroboro
3241 46f9 390
Reposted fromimyours imyours viaboroboro boroboro
7604 f1cd 390
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaboroboro boroboro
4786 13f1 390
0678 f672 390
Reposted frommagnes magnes viagdziejestola gdziejestola

June 05 2015

0556 874f 390
Reposted fromkombinat kombinat viairmelin irmelin
0734 6ee2 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
0752 fa9d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
4759 e425 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
9061 22de 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin
0354 6808 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viairmelin irmelin

May 29 2015

0104 007c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajaroflife jaroflife
5465 5435 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajaroflife jaroflife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl