Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2014

To, cze­go nie ogar­niamy umysłem, trze­ba cza­sem objąć ramieniem. 
Reposted fromxxoxxo xxoxxo vianurozaur nurozaur
0895 99ac 390
Reposted frommeaning meaning vianurozaur nurozaur

October 19 2014

6022 d06f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabutterfly94 butterfly94
2861 845a 390
Reposted fromnaaaaaaat naaaaaaat viabutterfly94 butterfly94

October 18 2014

8450 01f4 390
Reposted fromskatrix skatrix viainvincible invincible

October 17 2014

Dobroć też jest siłą, chociaż tak często wygląda na słabość.
— Małgorzata Musierowicz, Córka Robrojka
Reposted fromzielono zielono viatiktak tiktak
4187 2258 390

Wiesz co? Natychmiast się uśmiecham, gdy widzę wiadomość od Ciebie. Nawet nie chodzi o to, co w niej jest... Jest tylko wspaniale wiedzieć, że właśnie o mnie myślałaś.

Reposted frommowdomnieslonce mowdomnieslonce viatiktak tiktak
7307 9b50 390
4687 179a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatiktak tiktak
1300 2ea5 390
Reposted fromcats cats viatiktak tiktak
5035 63e6 390
Reposted fromretaliate retaliate
5115 3a85 390
Reposted fromretaliate retaliate
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatiktak tiktak
5378 4a4a 390
Reposted fromwonders- wonders- viaheartofarmour heartofarmour
8327 9758 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaJuliette Juliette
6293 0055 390

Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...). Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.

Lucy Maud Montgomery

Reposted fromyourtitle yourtitle viaJuliette Juliette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.