Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2014

Mógłbym trzymać Cię w ramionach całą wieczność ale to wciąż byłoby za krótko.
— Pogoda na miłość.
Reposted fromresort resort viaflyleaf flyleaf
2498 b549 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viajustmess justmess
3766 6daa 390
7366 20fe 390
Reposted frommisza misza viapamparejra pamparejra
9234 fc6f 390
Serce miałem jakby wszędzie naraz.
— Vladimir Nabokov "Lolita"
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaxvou xvou
1988 1cce 390
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaMella Mella
1677 379a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMella Mella
Wino stworzono, by koiło ból
— Amen.
Reposted fromruuude ruuude viaalcohoolic alcohoolic

July 24 2014

Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna dla "Zwierciadła" | sierpień 2014
Reposted fromwithout without viaproof proof
Jesteś moim wszystkim.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
5306 acda 390
Reposted fromtau tau viaantoinette antoinette
9222 ada4 390
1826 45cc 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
Zaśpijmy zupełnie –
dzień dniem bez nas zróbmy.
Bez nas się obejdą
te ważne spotkania, te straszne wypadki.
— Agnieszka Wolny-Hamkało
Reposted fromweightless weightless viaspita spita
1422 662e 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianivea nivea
3925 a07c 390
Reposted fromIriss Iriss viagoraca-czekolada goraca-czekolada
2747 7568 390
Reposted fromiske iske vialentilka lentilka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.