Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2016

1236 b910 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
0901 54fd 390
Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman vialexxie lexxie
5270 d24f 390
Reposted fromrol rol viajutynda jutynda
7754 7e98 390
Reposted fromtwice twice viajutynda jutynda
1504 c4a9 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahaszraa haszraa
2477 5389 390
Reposted fromsnowlake snowlake viahaszraa haszraa
Siedzę i czekam, aż mnie ktoś uratuje, i nienawidzę siebie za to, bo przecież nie mam kurwa pięciu lat
— Małgorzata Halber
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarefuge refuge
Wszyscy, wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu, liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini
Reposted fromsecretoflife secretoflife viazabka zabka

September 25 2016

Każde wspomnienie ma swoją piosenkę.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie krzywdzić.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
1540 2e75 390
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly viapalina palina
chciałoby się zadzwonić i powiedzieć: przyjedź, przytul i pozwól zasnąć w swoich ramionach.
Reposted fromnotenough notenough viapalina palina
Reposted fromweightless weightless viapalina palina
0105 c900 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaeternaljourney eternaljourney
6798 9ffa 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viajutynda jutynda
1490 551b 390
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viajutynda jutynda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl