Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2014

4726 403f 390
7313 45a0 390
Reposted fromget-fit get-fit viatwentyseventh twentyseventh
8125 cd49 390
Reposted fromweightless weightless viatwentyseventh twentyseventh
6828 e75f 390
Reposted fromcarlos999 carlos999 viatwentyseventh twentyseventh
1416 1aa0 390
Reposted fromfoods foods viatwentyseventh twentyseventh
5216 e7bc 390

100kplusnotes:

im following back everyone and looking for a tumblr gf c: ♡

Reposted fromunco unco viatwentyseventh twentyseventh
5193 9d55 390
Reposted fromweightless weightless viatwentyseventh twentyseventh
1921 2fa0 390
Reposted fromallnight allnight viatwentyseventh twentyseventh
1262 b32f 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viacitiesofnight citiesofnight
Bo bardzo chcę, abyś wiedział, że myślę o Tobie. Praktycznie nieustannie.
— "Bikini" - Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlugola lugola vianienasycenie nienasycenie
Tylko kobieta potrafi w największym skurwielu ujrzeć mężczyznę swojego życia.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaMissCorpse MissCorpse
6402 41a3 390
Wiem i jeśli mam czelność Ciebie prosić
To tylko dlatego, że za ciebie mógłbym nosić
Każdy ciężar, oddaj plecak chętnie wezmę
Oddaj strach, daj zaufanie, chwyć za rękę
Pożycz - nic nie chcę, wszystko mam tu obok
Pożycz, bierz - jeśli chcesz, ja jestem Tobą
Zawsze obok, bo dla nas MY transparentni
My, czyn i słowo - choć nieraz tak obojętni,
Bo duma, bo bla bla... strach - myśli klatka,
Miłość jest bezcenna, eskapizm to pułapka
— eldo
Reposted fromMissCorpse MissCorpse
Sztuką nie jest za­pom­nieć i odejść. Sztuką jest prze­baczyć i żyć obok te­go, który pot­ra­fił Cię zranić. 
— znalezione
Reposted fromsexyanimki sexyanimki viaMissCorpse MissCorpse
9718 7d6e 390
Reposted fromwestwood westwood viaPii Pii

April 13 2014

7415 f5bf 390
Reposted fromluthinee luthinee viasoulforme soulforme
0622 414d 390
Reposted fromJoasia993 Joasia993 viaHappyNo1 HappyNo1
7212 e0d3 390
Reposted fromframboise framboise viadziza dziza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.