Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2014

Ile razy dziennie zadajesz sobie pytanie, czy dobrze się czujesz, czy jest ci dobrze? Nie rób tego. Jest jeden nieomylny znak, po którym rozpoznaję osobę z depresją: to osoba, która stale zadaje sobie to pytanie.
— Rodrigo Muñoz Avia "O psychiatrach, psychologach i innych psycholach"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianiewidkaa niewidkaa
Ciągle się uśmiechała, nawet podczas pocałunków. Teraz trudno mi sobie wyobrazić coś lepszego niż smak jej uśmiechu.
— facebook'owe "Perwersje"
Reposted frommaidiremai maidiremai viablack-soul black-soul
who cares? :)
Reposted frommajkey majkey viacatchdimoment catchdimoment
2420 fd1f 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialili1234 lili1234
4536 a529 390
Reposted fromretaliate retaliate viamisieq misieq
9404 8971 390
Reposted fromscorpix scorpix viacitiesofnight citiesofnight
9060 57b3 390
Reposted fromnagasukanabosaka nagasukanabosaka vianivea nivea
Reposted fromweightless weightless viapathetic8 pathetic8
0538 61d9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadomqe domqe
9880 917f 390
Reposted fromreylin reylin viacloseyoureyes closeyoureyes
Reposted fromesste esste viadomqe domqe
8360 33af 390
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
5731 3b38 390
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
0296 ba42 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viajaworowicz jaworowicz
9798 7f62 390
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viairmelin irmelin
0418 c749 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viairmelin irmelin
0288 86d5 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viafuckyoulittle fuckyoulittle
7885 39c2 390
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.