Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

0309 e861 390

shialablunt:

fckthtsht:

Marilyn Monroe and Bert Stern during a photo shoot, 1962.

I think this might be my favorite picture of all time

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viamadadream madadream
5797 ef82 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaethiel ethiel
3103 265d 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapalina palina
5113 d783 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi via100suns 100suns
0806 9352 390
1898 c9ed 390
Reposted fromlaters laters viamonjurka monjurka
6702 024e 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaretaliate retaliate
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viacatchdimoment catchdimoment

April 20 2017

Święconka silnej, niezależnej kobiety

Reposted fromalcohoolic alcohoolic viatysiace-mysli tysiace-mysli
2847 add6 390
Reposted fromGIFer GIFer viatysiace-mysli tysiace-mysli
2088 d7f7 390
Reposted fromsarazation sarazation vianuwanda nuwanda

April 07 2017

Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
9949 fea7 390
Reposted fromkrzysk krzysk viakomplikacja komplikacja
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl