Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
3916 8195 390
Reposted fromDamnjan Damnjan viamelan melan
Trzeba pozbyć się świadomości upływu dni i godzin, a większą uwagę zwracać na każdą minutę.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaabsolem absolem
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viatobecontinued tobecontinued
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
4559 dbcd 390
Reposted frommelodyjna melodyjna viasarkastyczna sarkastyczna
8768 a0e3 390
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialexxie lexxie
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viatobecontinued tobecontinued
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
4559 dbcd 390
Reposted frommelodyjna melodyjna viasarkastyczna sarkastyczna
8768 a0e3 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl